Regulamin

DEFINICJE

SOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Witkowice 1
78-100 Kołobrzeg
NIP: PL6040206395

właściciel marki E-Doggy

 „Regulamin” – niniejszy regulamin

„Sklep Internetowy” – platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.e-doggy.pl

„Klient” – podmiot, który dokonał zakupu towarów od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

„Dni robocze” – wszystkie dni poza sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi w Polsce ustawowo wolnymi od pracy.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.e-doggy.pl.
 2. Rejestrując się i zakładając konto w Sklepie Internetowym, Posiadacz konta zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w dowolnym momencie rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie.  Dokonując zakupu towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, Posiadacz Konta staje się jednocześnie  Klientem Sprzedawcy w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Klient może również dokonać zakupu towarów od Sprzedawcy bez konieczności rejestracji i zakładania konta w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi zakupionego towaru, wolnego od wad i w terminie określonym w procesie składania zamówienia.

2. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Klienci mogą składać poprzez zalogowanie się jako zarejestrowani Posiadacze Konta lub bez obowiązku rejestracji.
 2. Rejestracja i założenie konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne i może zostać w każdej chwili rozwiązane przez Posiadacza Konta.
 3. Jeden podmiot może utworzyć w Serwisie wyłącznie jedno konto.
 4. Rezygnacja z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym (rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) może nastąpić poprzez przesyłanie drogą e-mailową deklaracji rezygnacji na adres sklep@e-doggy.com. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę deklaracji rezygnacji, z wyłączeniem umów Posiadaczy kont, których zamówienia pozostają w trakcie realizacji. Wówczas rozwiązanie umowy nastąpi z upływem 30 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru.
 5. Każdy Posiadacz Konta posiada bezpośredni, chroniony hasłem, dostęp do swojego konta.

3. UŻYTKOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W trakcie rejestracji przyszły Posiadacz konta zostanie poproszony o podanie danych osobowych.
 2. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji Posiadacz konta otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną.
 3. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom.
 4. W zakładce “Moje konto” dostępnej w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się Posiadacza konta, istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z magazynu Sprzedawcy oraz dostarczonych.

4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, w ramach którego funkcjonuje Sklep Internetowy są następujące:
  (a) połączenie z siecią Internet,
  (b) przeglądarka internetowa
 2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Sklepu Internetowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Klientom zachowanie ostrożności w celu jego zminimalizowania.

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie Klienci zawierają ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonego towaru.
 2. Poprzez pomyślne zakończenie procesu składania zamówienia Klient składa ofertę zawarcia umowy, która staje się wiążąca dla Sprzedawcy po potwierdzeniu przez niego jej otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie paragonu w formie elektronicznej. 

6. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS PRODUKTÓW

 1. W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie zamówienia oraz na każdej stronie produktu.
 2. Przy zakupie większej ilości produktów, koszt przesyłki wzrasta. 
 3. Podane w Sklepie Internetowym ceny towarów obejmują podatek.
 4. Minimalne koszty przesyłki jednego produktu, na terenie kraju, są następujące:
 • Przesyłka kurierska – 15,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa – 25,00 zł

Koszty dostawy mogą być wyższe w przypadku zakupu towarów o wadze i gabarytach większych, niż przewiduje firma kurierska w podstawowej opcji lub przy zakupie większej ilości sztuk.

7. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca w ramach działalności Sklepu Internetowegu przewiduje następujące metody płatności: 

· Dot Pay – przelew internetowy
· Pay Pal
· Przelew 
· Płatność gotówką przy odbiorze

 1. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia.
 2. Sprzedawca pobiera daną należność za zamówienie z konta Klienta bezpośrednio po dokonaniu przez niego płatności za pośrednictwem DotPay, PayPal lub przelewu internetowego.
 3. W razie złożenia zamówienia i niedokończenia procedury płatności zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty i zostaje automatycznie anulowane przez system po upływie godziny od chwili jego złożenia. Zamówienie anulowane nie zobowiązuje Klienta do zapłaty, a Sprzedawcy do realizacji zamówienia.

8. DOSTAWA

 1. Sprzedawca przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na potwierdzeniu zamówienia.
 2. W wyniku działania siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od Sprzedawcy, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. 
 3. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem Dostawcy z winy Klienta, Sprzedawca dokona ponownej przesyłki pod warunkiem uprzedniego pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku dwukrotnego nieodebrania zamówionego Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Klienta oraz do zaprzestania świadczenia na jego rzecz usług elektronicznych. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi płatność za Towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Sprzedawca zmuszony był ponieść.
 4. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, koszty zwrotu przesyłki na adres Sprzedawcy, ponosi w całości Klient.
 5. Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Klient. 
 6. Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient jest zobowiązany do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie pisząc na adres sklep@e-doggy.com.
 8. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu , Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na nową.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu na skutek nieprawidłowo podanego przez Klienta adresu.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, które Klient zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dołączonym do zakupionego towaru. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub na adres mailowy sklep@e-doggy.com
 3. Klient zobowiązany jest zwrócić towar w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. W przypadku dokonywania zwrotu towarów należy skontaktować się z Obsługą Sklepu Internetowego wysyłając wiadomość na adres: sklep@e-doggy.com. Treść korespondencji powinna zawierać numer zamówienia. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pismo z opisem przyczyny zwrotu lub inny sposób podania wszystkich danych niezbędnych do zidentyfikowania zamówienia oraz Klienta jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy i zwrotu towaru oraz dokonania przez Sprzedawcę zwrotu płatności. Sprzedawca nie odpowiada za niepodanie przez Klienta danych niezbędnych dla prawidłowej jego identyfikacji.
 5. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione towary, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe. Nr konta, na Klient chciałby otrzymać przelew zwróconej przez Sprzedawcę kwoty powinien zostać zawarty w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 9.2.
 6. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej.
 7. Wraz z decyzją o odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w niezmienionym stanie, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi. Przesyłka zwrotna powinna zawierać, oprócz ww. przedmiotów, wystawiony przez Sprzedawcę dowód zakupu (np. paragon, fakturę).
 8. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.
 9.  W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta, ponosi on koszty przesyłki zwrotnej.
 10. Towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:

  SOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Witkowice 1
  78-100 Kołobrzeg
  NIP: PL6040206395

 11. W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Obsługi Sklepu Internetowego po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem sklep@e-doggy.com. Koszty zwrotu produktu zamówionego podczas akcji promocyjnej obejmującej darmową przesyłkę ponosi: a) Kupujący, o ile zwróci produkt w ramach skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. b) Sprzedawca, o ile powodem zwrotu jest wada fizyczna. Wówczas po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty przesyłki zwrotnej.

10. WYMIANA

 1. W sytuacji, gdy zakupiony przez Klienta towar nie spełnia jego oczekiwań, może on dokonać jego wymiany.
 2. Klient ma prawo dokonać wymiany zakupionego towaru  w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego odbioru. 
 3. Wymiana towaru następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o chęci wymiany towaru. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu/wymiany dołączonym do zakupionego towaru. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub na adres mailowy sklep@e-doggy.com
 4.  Klient zobowiązany jest zwrócić towar w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia  złożenia oświadczenia o chęci wymiany.
 5. W przypadku dokonywania wymiany towarów należy skontaktować się z Obsługą Sklepu Internetowego wysyłając wiadomość na adres: sklep@e-doggy.com. Treść korespondencji powinna zawierać numer zamówienia. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz wymiany. Wypełnienie formularza zwrotu/wymiany lub inny sposób podania wszystkich danych niezbędnych do zidentyfikowania zamówienia oraz Klienta jest warunkiem skutecznej wymiany towaru. Sprzedawca nie odpowiada za niepodanie przez Klienta danych niezbędnych dla prawidłowej jego identyfikacji.
 6. Sprzedawca, w przypadku wymiany towaru zobowiązuje się do zwrotu różnicy  ceny  towaru zakupionego przez Klienta pierwotnie, jeśli jest ona wyższa od ceny towaru, na który został on wymieniony. Zwrot różnicy następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot różnicy między ww. kwotami następuje wyłącznie na konto bankowe. Nr konta, na które  Klient chciałby otrzymać przelew zwróconej przez Sprzedawcę różnicy powinien zostać zawarty w oświadczeniu o chęci wymiany towaru, o którym mowa w pkt.10.3. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy różnicy w cenie wymienianych towarów, jeśli cena towaru zakupionego pierwotnie jest niższa od ceny towaru, na który został on wymieniony decyzją Klienta. Zapłata różnicy przez Klienta może zostać dokonana w drodze przelewu bankowego na numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany w korespondencji dotyczącej wymiany.
 7. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki wymienianych towarów, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymiana ma miejsce z powodów wymienionych w pkt 12. 2  – wówczas koszty przesyłki zwracanego przedmiotu ponosi Sprzedawca.
 8. Wraz z decyzją o wymianie towaru, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w niezmienionym stanie, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi. Przesyłka zwrotna powinna zawierać, oprócz ww. przedmiotów, wystawiony przez Sprzedawcę dowód zakupu (np. paragon, fakturę).
 9. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia wymienianego towaru w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.
 10.  W przypadku skorzystania z prawa do wymiany towaru przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, ponosi on koszty przesyłki zwrotnej.
 11. Towary podlegające wymianie prosimy kierować na adres:

  SOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Witkowice 1
  78-100 Kołobrzeg
  NIP: PL6040206395

 12. W przypadku dokonania wymiany towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Obsługi Sklepu Internetowego po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem sklep@e-doggy.com.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania towaru wybranego w zamian za towar zamówiony pierwotnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wymienianego, pierwotnie zamówionego towaru. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku, gdy po stronie Klienta leży obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty wynikającej z różnicy w cenie między wymienianymi towarami, przesyłka towaru, na który został wymieniony towar zakupiony pierwotnie, zostanie nadana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty różnicy na rachunku bankowym Sprzedawcy.

11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć na adres e-mail: sklep@e-doggy.com lub drogą pisemną na adres

E-Doggy, 

SOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Witkowice 1
78-100 Kołobrzeg
NIP: PL6040206395

 1. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Klient występuje w Sklepie Internetowym (adres mailowy) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Klienta, wskazanej w reklamacji. W razie braku wyraźnego wskazania domniemywa się, że Klient wskazał jako właściwy adres mailowy.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARÓW (RĘKOJMIA). REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towarów, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 2. Jeżeli sprzedany przez Sprzedawcę towar ma wadę, Klient może wedle swojego wyboru: żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, albo żądać wymiany towaru na nowy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. W takim przypadku obowiązuje sposób przywrócenia stanu zgodnego z umową zaproponowany przez Sprzedawcę.
 3. Użytkownik, który stwierdził wadę towaru powinien przesłać szczegółową informację dotyczącą wady na adres sklep@e-doggy.com wraz z informacją dotyczącą wybranego sposobu załatwienia reklamacji. Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na podany przez niego adres mailowy w sprawie dalszego sposobu załatwienia reklamacji.
 4. Koszt dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy leży po stronie Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt ten zostanie Klientowi zwrócony w przeciągu 14 dni, od daty dotarcia przesyłki do Sprzedawcy. 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do realizacji umów zawieranych z Klientami.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Sklepie Internetowym), w celu zawierania umów sprzedaży towarów oraz w innych celach, do jakich upoważnia Sprzedawcę ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Klienta mogą być przetwarzane za jego zgodą.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym Klientowi służy prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 7.  W trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klienci podają informacje dotyczące adresu do rachunku, adresu dostawy oraz dokonują płatności za pomocą metod płatności wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Oświadczenie Sprzedawcy o ochronie danych można pobrać ze Sklepu Internetowego w zakładce: Ochrona prywatności.

14. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

 1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych Sklepie Internetowym – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Sprzedawcy.

15. PLATFORMA ODR

 1. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci będą informowani na stronie głównej Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie głównej Sklepu Internetowego. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu muszą być prowadzone na zasadach dotychczasowych.